Het DeltaPORT Donatiefonds vernieuwt!

Het DeltaPORT Donatiefonds is het “burenfonds” van het Rotterdamse haven en industriecomplex. Met het fonds tonen bedrijven en het Havenbedrijf Rotterdam hun maatschappelijke betrokkenheid. Het fonds verstrekt geldelijke bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk die actief zijn op het gebied van welzijn, cultuur, sport en recreatie in de directe omgeving van het Rotterdamse haven en industriegebied.
Donaties kunnen worden aangevraagd via de website van het fonds.

Het fonds heeft in alle gemeenten en Rotterdamse gebiedscommissies in haar werkingsgebied adviescommissies die zelfstandig aanvragen kunnen beoordelen en donaties kunnen toekennen v oor plaatselijke initiatieven. Aanvragen voor donaties voor bovenlokale/regionale projecten worden door het bestuur beoordeeld. Tevens wordt drie keer per jaar voor een regionaal project in het gebied een extra fors bedrag toegekend.

Rotterdam Short Sea Terminals is al jaren lid van het fonds en dragen het natuurlijk een warm hart toe!


Website: https://www.deltaportdonatiefonds.nl
Email: info@deltaportdonatiefonds.nl
Facebook: https://www.facebook.com/Deltaportdonatiefonds/
Twitter: https://twitter.com/donatiefonds